Foto: Fotostudio Wierd

Ondernemers uit de provincies Overijssel, Flevoland, Drenthe en Gelderland kwamen op 19 september samen om te spreken over mestbewerking en –verwerking en bodembeheer. Door middel van rondetafelgesprekken zijn in Emmeloord diverse invalshoeken en dilemma’s op het gebied van bodem en mest besproken. Deze dilemma’s zijn vervolgens voorgelegd en besproken met Europarlementariër Jan Huitema.

De volgende stap
De dag bestond uit zes verschillende sessies met onderwerpen als samenwerken, precisielandbouw en energie. Antwoorden op de centrale vraag ‘Wat is nodig om een (volgende) stap te zetten en processen te versnellen?’ werden in deze sessies besproken. Op de vraag wat per sessie de belangrijkste eerste stap zou zijn, kwamen de volgende antwoorden: ruimte in regel- en wetgeving om innovaties te kunnen creëren en te experimenteren, een helder kader met een lange termijn, een verschuiving van aanbod naar vraag en bewustwording.

Wet- en regelgeving
Met name het belang van en de belemmering die wet- en regelgeving met zich meebrengt was een veelbesproken thema. Zowel aan het begin van de bijeenkomst als na afloop werd hier aandacht aan besteed. Technologische oplossingen zijn er, maar kunnen door andere dilemma’s niet worden uitgevoerd. Jan Huitema: “Het mag niet zo zijn dat innovatie wordt tegengehouden door wet- en regelgeving, al is dat soms ingewikkeld.”

De Europarlementariër gaf daarnaast aan dat het belangrijk is om vraag en aanbod samen te brengen brengen. Hij sprak onder andere over de rol van klimaatverandering, diversiteit en het gebruik van natuurlijke bronnen.

Vervolg
De bijeenkomst was een startbijeenkomst om verdere stappen te kunnen zetten op het gebied van mest en circulair bodembeheer. Met name de provincie Overijssel is hier erg actief in. Dit was onder andere terug te zien in het aantal aanwezige ondernemers afkomstig vanuit deze provincie en de rol die de provincie Overijssel daar in neemt.

Jan Huitema sloot de middag af door samen met de begeleiders van de sessies de uitkomsten door te spreken. Per thema (samenwerken, techniek, kleinschalige vergisting, groengas, akkerbouw en bodem) zal nu vervolgens worden gekeken hoe er invulling gegeven wordt aan deze vervolgstappen. Er wordt een project op het gebied van mest en bodembeheer opgezet.

Organisatie
De bijeenkomst mest en circulair bodembeheer vond plaats in hotel van der Valk Emmeloord en werd mogelijk gemaakt door Rabobank Nooordoostpolder-Urk, de provincie Overijssel, de provincie Drenthe, de provincie Gelderland en het Agri & Food Innovatie Cluster Regio Zwolle.