Het Agri & Food Innovatie cluster
richt zich op 4 hoofdthema’s: 

Circulaire- en duurzame economie

Uit bestaande productie of reststromen, meer en nog onbekende toepasbare stoffen halen. Nieuwe samenwerkingen en kruisverbindingen leiden tot nieuwe businessmodellen.

Agri technology en Farm data

Technologische ontwikkeling zorgt voor efficiënter werken en een beter gebruik van middelen. Precisielandbouw, ICT en sensoren versterken het management van de ondernemer.

Keteninnovatie (Food, Feed en Non-Food)

Productie, handel en consumptie van Food, Feed en Non-Food in nieuwe samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren. Zowel Kleinschalig als grootschalig.

Gezondheid en maatschappelijke innovatie

Een vitale leefomgeving en gezonde voeding voor mens, dier en plant waarbij chemische middelen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Maatschappelijke en sociale innovatie is nodig, om de productie van Food, Feed en Non-Food in stand te houden.

Deze hoofdthema’s worden opgepakt binnen de sectoren Plant, Dier en Vis:

Plant

Onder plant worden alle open teelten in deze regio, zoals akkerbouw, bloembollen als vollegronds groente teelten verstaan. Tevens worden de gesloten teelten, zoals tuinbouw en gespecialiseerde teelten opgenomen onder Plant.

Dier

Onder dier wordt alle bestaande grondgebonden en niet-grondgebonden dier- en veehouderijen verstaan, zoals rund- en melkveehouderij, pluimveehouderij en varkenshouderij.

Nieuwe dier- en veehouderijen die leiden tot nieuwe eiwitten als voedsel van de toekomst, worden tevens opgenomen onder Dier.

Vis

Onder vis worden zowel visserij, visverwerking als visteelt verstaan. Nieuwe vormen van aquacultuur welke leiden tot nieuwe eiwitten als voedsel van de toekomst, worden tevens onder Vis opgenomen.